Friday, March 27, 2015

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರಾತ:ಸ್ಮರಣ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರಾತ:ಸ್ಮರಣ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಪ್ರಾತ:ಸ್ಮರಾಮಿ ಹನುಮಂತಮನಂತ ವೀರ್ಯಂ |
ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಣಾಂಬುಜ ಚಂಚರೀಕಮ್ ||
ಲಂಕಾಪುರೀ ದಹನ ನಂದಿತ ದೇವ ವೃಂದಮ್ |
ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಸದನಂ ಪ್ರಥಿತ ಪ್ರಭಾವಮ್ ||೧||

ಪ್ರಾರ್ನಮಾಮಿ ವೃಜಿನಾರ್ಣವ ತಾರಣೈಕಾ- |
ಧಾರಂ ಶರಣ್ಯ ಮುದಿತಾನುಪಮ ಪ್ರಭಾವಮ್ ||
ಸೀತಾsಧಿಸಿಂಧು ಪರಿಶೋಷಣ ಕರ್ಮದಕ್ಷಂ |
ವಂದಾರು ಕಲ್ಪತರುಮವ್ಯಯಮಾಂಜನೇಯೇಯಮ್  ||೨||

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಶರಣೋಪಸೃತಾಖಿಲಾರ್ತಿ- |
ಪುಂಜ ಪ್ರಣಾಶನ ವಿಧೌ ಪ್ರಥಿತ ಪ್ರತಾಪಮ್  ||
ಅಕ್ಷಾಂತಕಂ ಸಕಲ ರಾಕ್ಷಸ ವಂಶ ಧೂಮ- |
ಕೇತುಂ ಪ್ರಮೋದಿತ ವಿದೇಹಸುತಂ ದಯಾಲುಮ್  ||೩||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಅಂಜನೇಯ ಪ್ರಾತ:ಸ್ಮರಣ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

ಶತಾಪರಾಧಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶತಾಪರಾಧಸ್ತೋತ್ರಮ್

ನಾರದ ಉವಾಚ –
ನಾಪರಾಧಾಂಶ್ಚರೇತ್ ಕ್ವಾಪಿ ವಿಷ್ಣೋರ್ದೇವಸ್ಯ ಚಕ್ರಿಣಃ |
ಇತಿ ತ್ವಯೋದಿತಂ ಪೂರ್ವಂ ತಾನಾಚಕ್ಷ್ವ ಮಮಾಧುನಾ ||
ಜ್ಞಾತ್ವೈವ ವಿನಿವರ್ತಂತೇ ಪಂಡಿತಾಃ ಪಾಪಬುದ್ಧಿತಃ(ಪದ್ಧತೇಃ) |
ತಸ್ಮಾತ್ ತತ್ಕರ್ತೃಕಾನಾಹುರ್ಮಾಧವೋ ಯೈರ್ನ ತುಷ್ಯತಿ ||
ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ –
ಅಪರಾಧಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೇಽಹರ್ನಿಶಂ ನರೈಃ |
ವಕ್ತುಂ ತಾನ್ ಕಃ ಕ್ಷಮೋ ಲೋಕೇ ತಸ್ಮಾನ್ಮುಖ್ಯಾನಹಂ ಬ್ರುವೇ || ೧ ||
ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವೈ ವಿನಿವರ್ತಂತೇ ಪಂಡಿತಾಃ ಪಾಪಮಾರ್ಗತಃ |
ನಿವೃತ್ತಿಂ ಮಾನವಾ ಯಾಂತಿ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಮ್ || ೨ ||
ಅಸ್ನಾತ್ವಾ ದೇವಪೂಜಾಯಾಃ ಕರಣಂ ಶಂಕಯಾ ವಿನಾ |
ದೇವಾಲಯೇ ಪ್ರವೇಶಶ್ಚ ದೀಪಹೀನಾಲಯೇಽಪಿ ಚ || ೩ ||
ಅಪ್ರಕ್ಷಾಲಿತಪಾದಶ್ಚ ಪ್ರವೇಶೋಽಭಿಮುಖಾಗತಿಃ |
ಗೋಮಯಾನನುಲಿಪ್ತೇ ಚ ದೇಶೇ ದೇವಸ್ಯ ಪೂಜನಮ್ || ೪ ||
ಅಪ್ರಕ್ಷಾಲ್ಯ ಚ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಪ್ರಕ್ಷಾಲ್ಯ ತುಲಸೀಂ ವಿಭೋ |
ಪ್ರಲಪನ್ ದೇವತಾಪೂಜಾ ಗಂಧವರ್ಜಿತಪೂಜನಮ್ || ೫ ||
ಅಘಂಟಾದೇವತಾರ್ಚಾ ಚ ಮುಖಫೂತ್ಕೃತವಹ್ನಿನಾ |
ಧೂಪಾರ್ತಿಕಾರ್ಪಣಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಂ ವಿನಾ ತಥಾ || ೬ ||
ನಿರ್ಮಾಲ್ಯೋದ್ವಾಸನಂ ವಸ್ತ್ರಾಶೋಧಿತಾಗ್ರ್ಯೋದಕಾಹೃತಿಃ |
ಅಗ್ರ್ಯೋದಕೇ ನರಚ್ಛಾಯಾಪತನಂ ಚಾಭಿಷೇಚನಮ್ || ೭ ||
ಅಗ್ರ್ಯೋದಕೇ ನಖಸ್ಪರ್ಶೋ ಜಾನುಜಂಘಾವಲಂಬನಮ್ |
ದೇವೋಪಕರಣಸ್ಪರ್ಶಃ ಪದಾ ನಾರೀನರೈಸ್ತಥಾ || ೮ ||
ಅಧೂತವಸ್ತ್ರೈರಸ್ನಾತೈರ್ನೈವೇದ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಪಾಚನಮ್ |
ಅನಾಚ್ಛಾದ್ಯ ತು ಕುಂಭಸ್ಯ ಮುಖಮಗ್ರ್ಯೋದಕಾಹೃತಿಃ || ೯ ||
ಅಭಕ್ಷ್ಯಭಕ್ಷಣಂ ವಿಷ್ಣೋರಭಕ್ಷ್ಯಸ್ಯ ನಿವೇದನಮ್ |
ಕೇಶಶ್ಮಶ್ರುನಖಸ್ಪರ್ಶಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ದೇವಸ್ಪರ್ಶನಮ್ || ೧೦ ||
ಅನ್ಯಾವಶಿಷ್ಟವಸ್ತ್ರಸ್ಯ ದೇವತಾನಾಂ ಸಮರ್ಪಣಮ್ |
ಹೀನವಸ್ತ್ರಾರ್ಪಣಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ನೀಲವಸ್ತ್ರಸಮರ್ಪಣಮ್ || ೧೧ ||
ಅಧೂತವಸ್ತ್ರಪೂಜಾ ಚ ನಿಷಿದ್ಧಾನ್ನನಿವೇದನಮ್ |
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರೋಪದೇಶಾಚ್ಚ ಋತೇ ದೇವಾರ್ಚನಂ ತಥಾ || ೧೨ ||
ಚೌರ್ಯಾಹೃತಾನಾಂ ಪುಷ್ಪಾಣಾಂ ದೇವಾನಾಂ ಚ ಸಮರ್ಪಣಮ್ |
ಅನ್ಯಾವಶಿಷ್ಟಪರ್ಯುಷ್ಟಮ್ಲಾನಪುಷ್ಟಸಮರ್ಪಣಮ್ || ೧೩ ||
ಛಿನ್ನಭಿನ್ನಾತಿರಿಕ್ತಾನಾಂ ಪುಷ್ಪಾಣಾಂ ಚ ಸಮರ್ಪಣಮ್ |
ಸ್ವಾಂಗಭೂಗಲಿತಾನಾಂ ಚ ನಿಕೃಂತನಾಂ ಸಮರ್ಪಣಮ್ || ೧೪ ||
ವಸ್ತ್ರಾರ್ಕೈರಂಡಪತ್ರೇಷ್ವಾಹೃತಾನಾಂ ಸಮರ್ಪಣಮ್ |
ನಿರ್ಗಂಧಕುಸುಮಾನಾಂ ಚ ತುಲಸೀರಹಿತಾರ್ಚನಮ್ || ೧೫ ||
ಲೋಕವಾರ್ತಾಂ ವದನ್ ವಿಷ್ಣೋರ್ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಸ್ಯ ವಿಸರ್ಜನಮ್ |
ಅರ್ಚನೇ ವರ್ಜನಂ ಷಟ್ಕಮುದ್ರಾಣಾಂ ಮುನಿಸತ್ತಮ || ೧೬ ||
ಏರಂಡತೈಲದೀಪಶ್ಚ ಪಂಚಸಂಸ್ಕಾರವರ್ಜನಮ್ |
ಭೂತ್ವಾ ಶೂನ್ಯಲಲಾಟಶ್ಚ ದೇವತಾಯಾಃ ಪ್ರಪೂಜನಮ್ || ೧೭ ||
ಸಾಮ್ಯೇನ ಶಂಕರಾದ್ಯೈಶ್ಚ ಪೂಜಾ ವಾ ಸಮಕಾಲತಃ |
ತುಲಸೀಪದ್ಮಾಕ್ಷಮಾಲಾನಾಂ ತಥಾ ಕಂಠೇ ತ್ವಧಾರಣಮ್ || ೧೮ ||
ಉತ್ತರೀಯಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥಿವರ್ಜನಮ್ |
ಅಕಚ್ಛಃ ಪುಚ್ಛಕಚ್ಛೋ ವಾ ದೇವತಾಯಾಃ ಪ್ರಪೂಜನಮ್ || ೧೯ ||
ಪಾಖಂಡೀನಾಂ ಚ ಸಂಸರ್ಗೋ ದುಃಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಏವ ಚ |
ನರಸ್ತುತೀನಾಂ ಶ್ರವಣಂ ನರಸ್ತುತ್ಯಾ ಚ ಜೀವನಮ್ || ೨೦ ||
ಪೂಜ್ಯಸ್ತುತಿಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸವರ್ಜನಮ್ |
ಶ್ರವಣಂ ವಿಷ್ಣುನಿಂದಾಯಾ ಗುರುನಿಂದಾಶ್ರುತಿಸ್ತಥಾ || ೨೧ ||
ಸತ್ಪುರುಷನಿಂದಾಶ್ರವಣಂ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಸ್ಯಾಪಿ ನಾರದ |
ದೇವಸ್ಯ ಪೂಜಾಸಮಯೇ ಬಾಲಾನಾಂ ಲಾಲನಂ ತಥಾ || ೨೨ ||
ವ್ಯಾಸಂಗೋ ದೇವತಾರ್ಚಾಯಾಂ ಕೇಶಾದೀನಾಂ ವಿಸರ್ಜನಮ್ |
ಆಜ್ಯಾಭಿಘಾರಹೀನಸ್ಯ ನೈವೇದ್ಯಸ್ಯ ಸಮರ್ಪಣಮ್ || ೨೩ ||
ಆಲಸ್ಯಾದ್ದೇವಪೂಜಾ ಚ ತುಚ್ಛೀಕೃತ್ಯ ತಥಾ ವಿಭೋ |
ಮಲಂ ಬಧ್ವಾ ದೇವಪೂಜಾಽಜೀರ್ಣಾನ್ನೇನಾರ್ಚಿತಂ ವಿಭೋ || ೨೪ ||
ದೇವಸ್ಯ ಪೂಜಾಸಮಯೇ ವಿದಿತ್ವಾಽಽಗಮನಂ ಸತಾಮ್ |
ಅನುಭ್ಯುತ್ಥಾನಮಾರ್ಯಾಣಾಂ ಪರಿತ್ಯಾಗಶ್ಚ ಕರ್ಮಣಾಮ್ || ೨೫ ||
ಶಠತ್ವಾಚ್ಛ್ರವಣಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಕಥಾಯಾಃ ಪುರುಷರ್ಷಭ |
ಪುರಾಣಶ್ರುತಿಸಮಯೇ ತಾಂಬೂಲಾದೇಶ್ಚ ಚರ್ವಣಮ್ || ೨೬ ||
ಗುರೋಃ ಸಮಾಸನಾರೂಢಃ ಪುರಾಣಶ್ರವಣಂ ತಥಾ |
ಅಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪುರಾಣಸ್ಯ ಶ್ರವಣಂ ಕಥನಂ ತಥಾ || ೨೭ ||
ದಿನಾಪನಯನಂ ಲೋಕವಾರ್ತಯಾ ಗೃಹಚಿಂತಯಾ |
ನಮಸ್ಕಾರಾತ್ ಪರಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ಧೂಲಿಧೂತಾವಧೂನನಾ || ೨೮ ||
ಆರ್ದ್ರವಸ್ತ್ರೇಣ ದೇವಸ್ಯ ಪೂಜಾಯಾಃ ಕರಣಂ ತಥಾ |
ಏಕಾದಶೀಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಪರ್ವಮೈಥುನಮೇವ ಚ || ೨೯ ||
ಪುಂಸೂಕ್ತಮಪಠಿತ್ವಾ ಚ ದೇವಪೂಜಾಸಮಾಪನಮ್ |
ಆದಾವಂತೇ ಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಪಾಠವಿವರ್ಜಿತಮ್ || ೩೦ ||
ಅಹುತ್ವಾವಾಽಪ್ಯದತ್ವಾ ವಾ ಭೋಜನಂ ಋಷಿಸತ್ತಮ |
ಪುಣ್ಯಕಾಲಾತಿಶಯಿತದೇವಪೂಜಾಸಮರ್ಪಣಮ್ || ೩೧ ||
ಭೋಗೇ ನಿವೇದಿತಾನ್ನಸ್ಯ ಹ್ಯನ್ಯದೇವಾರ್ಪಿತಸ್ಯ ಚ |
ವಿಷ್ಣೋಶ್ಚ ಸ್ಥಾನರಹಿತೋ ಗ್ರಾಮವಾಸಶ್ಚ ಪಂಡಿತಃ || ೩೨ ||
ಸತ್ಸಂಗಮವಿಹೀನೇ ಚ ವಿಷ್ಣ್ವನ್ಯನ್ನಾಮಧಾರಣಮ್ |
ನಿತ್ಯಂ ಸಕಾಮಪೂಜಾ ಚ ದೇವೋಪಕರಣೈಸ್ತಥಾ || ೩೩ ||
ಸಂಸಾರಯಾತ್ರಾಕರಣಂ ತಥಾ ವೈ ದೇವಮಂದಿರೇ |
ಶಯನೇ ಮಿಥುನೀಭಾವಃ ಶಂಖವರ್ಜಿತಪೂಜನಮ್ || ೩೪ ||
ದೇವತಾಭಿಮುಖಃ ಪಾದಪ್ರಸಾರೋ ಮುನಿಸತ್ತಮ |
ಅವೃಂದಾವನಗೇಹೇ ಚ ವಾಸೋ ವ್ರತವ್ಯತಿಕ್ರಮಃ || ೩೫ ||
ತುಲಾಮಕರಮೇಷೇಷು ಪ್ರಾತಃಸ್ನಾನವಿವರ್ಜಿತಮ್ |
ಪೂಜಾಂತೇ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಮುಖವಸ್ತ್ರಾಸಮರ್ಪಣಮ್ || ೩೬ ||
ಬ್ರಹ್ಮಪಾರಪರಸ್ತೋತ್ರಾಪಠನಂ ತ್ವಿತಿ ನಾರದ |
ಅಪರಾಧಶತಂ ಚೈತನ್ಮಹಾನರ್ಥಸ್ಯ ಸಾಧನಮ್ || ೩೭ ||
ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪುಂಸಾ ಪರಿತ್ಯಾಜ್ಯಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪ್ರೀತಿಮಿಹೇಚ್ಛತಾ |
ಅನ್ಯಥಾ ನರಕಂ ಯಾತಿ ವಿಷ್ಣೋರ್ಮಾರ್ಗಂ ನ ಪಶ್ಯತಿ || ೩೮ ||
ಶತಾಪರಾಧಮಧ್ಯಾಯುಂ ಯೋ ವಾ ಪಠತಿ ನಿತ್ಯಶಃ |
ತಸ್ಯಾಪರಾಧಶತಕಂ ಸಹತೇ ವಿಷ್ಣುರವ್ಯಯಃ || ೩೯ ||
ವಿಷ್ಣೋರ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತು ಯೋ ವಾ ಪಠತಿ ನಿತ್ಯಶಃ |
ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಧತ್ತೇ ಪಠತಸ್ತು ದಯಾನಿಧಿಃ || ೪೦ ||
|| ಇತಿ ಶ್ರೀಗರುಡಪುರಾಣೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾರದಸಂವಾದೇ ಶತಾಪರಾಧಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

ಶ್ರೀನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಜಪಾಕುಸುಮ-ಸಂಕಾಶಂ ಕಾಶ್ಯಪೇಯಂ ಮಹಾದ್ಯುತಿಮ್ |
ತಮೋಽರೀಂ ಸರ್ವಪಾಪಘ್ನಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ದಿವಾಕರಮ್ || ೧ ||
ದಧಿಶಂಖ-ತುಷಾರಾಭಂ ಕ್ಷೀರೋದಾರ್ಣವ-ಸಂಭವಮ್ (ಸನ್ನಿಭಮ್) |
ನಮಾಮಿ ಶಶಿನಂ ಸೋಮಂ ಶಂಭೋರ್ಮುಕುಟ-ಭೂಷಣಮ್ || ೨ ||
ಧರಣೀಗರ್ಭ-ಸಂಭೂತಂ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತಿ-ಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ಕುಮಾರಂ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಂ ಚ ಮಂಗಲಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩ ||
ಪ್ರಿಯಂಗು-ಕಲಿಕಾ-ಶ್ಯಾಮಂ ರೂಪೇಣಾಪ್ರತಿಮಂ ಬುಧಮ್ |
ಸೌಮ್ಯಂ ಸೌಮ್ಯ-ಗುಣೋಪೇತಂ ತಂ ಬುಧಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೪ ||
ದೇವಾನಾಂ ಚ ಋಷೀಣಾಂ ಚ ಗುರುಂ ಕಾಂಚನಸನ್ನಿಭಮ್ |
ಬುದ್ಧಿಭೂತಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಮ್ || ೫ ||
ಹಿಮಕುಂದ ಮೃಣಾಲಾಭಂ (ಸಮಾಭಾಸಂ) ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಪರಮಂ ಗುರುಮ್ |
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ-ಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಭಾರ್ಗವಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೬ ||
ನೀಲಾಂಜನ-ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಮ್ |
ಛಾಯಾಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಮ್ || ೭ ||
ಅರ್ಧಕಾಯಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಂ ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯವಿಮರ್ದನಮ್ |
ಸಿಂಹಿಕಾ-ಗರ್ಭ-ಸಂಭೂತಂ ತಂ ರಾಹುಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೮ ||
ಪಲಾಶ್-ಪುಷ್ಪ-ಸಂಕಾಶಂ ತಾರಕಾಗ್ರಹ ಮಸ್ತಕಮ್ |
ರೌದ್ರಂ ರೌದ್ರಾತ್ಮಕಂ ಘೋರಂ ತಂ ಕೇತುಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೯ ||
ಇತಿ ವ್ಯಾಸಮುಖೋದ್ಗೀತಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಸುಸಮಾಹಿತಃ |
ದಿವಾ ವಾ ಯದಿ ವಾ ರಾತ್ರೌ ವಿಘ್ನಶಾಂತಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೧೦ ||
ನರನಾರೀ ನೃಪಾಣಾಂ ಚ ಭವೇದ್-ದುಸ್ವಪ್ನನಾಶನಮ್ |
ಐಶ್ವರ್ಯಮತುಲಂ ತೇಷಾಮಾರೋಗ್ಯಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಮ್ || ೧೧ ||
ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಜಾಃ ಪೀಡಾಃ ತಸ್ಕರಾಗ್ನಿ ಸಮುದ್ಭವಾಃ |
ತಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರಶಮಂ ಯಾಂತಿ ವ್ಯಾಸೋ ಬ್ರೂತೇ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೨ ||
|| ಇತಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ ವಿರಚಿತ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

ಅಂಭ್ರಿಣೀಸೂಕ್ತಮ್

ಅಂಭ್ರಿಣೀಸೂಕ್ತಮ್

ಅಹಂ ರುದ್ರೇತ್ಯಾದಿ ಅಷ್ಟರ್ಚಸ್ಯ ಅಂಭ್ರಿಣೀಸೂಕ್ತಸ್ಯ ವಾಗಂಭೃಣೀ ಋಷಿಃ |

ಆತ್ಮಾ ದೇವತಾ | ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ | ದ್ವಿತೀಯಾ ಜಗತೀ |

ಅಹಂ ರುದ್ರೇಭಿರ್ವಸುಭಿಶ್ಚರಾ-
ಮ್ಯಹಮಾದಿತ್ಯೈರುತ ವಿಶ್ವದೇವೈಃ |
ಅಹಂ ಮಿತ್ರಾವರುಣೋಭಾ ಬಿಭ-
ರ್ಮ್ಯಹಮಿಂದ್ರಾಗ್ನೀ ಅಹಮಶ್ವಿನೋಭಾ || ೧ ||

ಅಹಂ ಸೋಮಮಾಹನಸಂ ಬಿಭ-
ರ್ಮ್ಯಹಂ ತ್ವಷ್ಟಾರಮುತ ಪೂಷಣಂ ಭಗಮ್ |
ಅಹಂ ದಧಾಮಿ ದ್ರವಿಣಂ ಹವಿಷ್ಮತೇ
ಸುಪ್ರಾವ್ಯೇ೩ಯಜಮಾನಾಯ ಸುನ್ವತೇ || ೨ ||

ಅಹಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀ ಸಂಗಮನೀ ವಸೂನಾಂ
ಚಿಕಿತುಷೀ ಪ್ರಥಮಾ ಯಜ್ಞಿಯಾನಾಮ್ |
ತಾಂ ಮಾ ದೇವಾ ವ್ಯದಧುಃ ಪುರುತ್ರಾ
ಭೂರಿಸ್ಥಾತ್ರಾಂ ಭೂರ್ಯಾವೇಶಯಂತೀಮ್ || ೩ ||

ಮಯಾ ಸೋ ಅನ್ನಮತ್ತಿ ಯೋ ವಿಪಶ್ಯತಿ
ಯಃ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಯ ಈಂ ಶೃಣೋತ್ಯುಕ್ತಮ್ |
ಅಮಂತವೋ ಮಾಂ ತ ಉಪ ಕ್ಷಿಯಂತಿ
ಶ್ರುಧಿ ಶ್ರುತ ಶ್ರದ್ಧಿವಂ ತೇ ವದಾಮಿ || ೪ ||

ಅಹಮೇವ ಸ್ವಯಮಿದಂ ವದಾಮಿ
ಜುಷ್ಟಂ ದೇವೇಭಿರುತ ಮಾನುಷೇಭಿಃ |
ಯಂ ಕಾಮಯೇ ತಂತಮುಗ್ರಂ ಕೃಣೋಮಿ
ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ತಮೃಷಿಂ ತಂ ಸುಮೇಧಾಮ್ || ೫ ||

ಅಹಂ ರುದ್ರಾಯ ಧನುರಾ ತನೋಮಿ
ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿಷೇ ಶರವೇ ಹಂತವಾ ಉ |
ಅಹಂ ಜನಾಯ ಸಮದಂ ಕೃಣೋ-
ಮ್ಯಹಂ ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವೀ ಆ ವಿವೇಶ || ೬ ||

ಅಹಂ ಸುವೇ ಪಿತರಮಸ್ಯ ಮೂರ್ಧನ್
ಮಮ ಯೋನಿರಪ್ಸ್ವ೧‌೦ತಃ ಸಮುದ್ರೇ |
ತತೋ ವಿ ತಿಷ್ಠೇ ಭುವನಾನು ವಿಶ್ವೋ-
ತಾಮೂಂ ದ್ಯಾಂ ವರ್ಷ್ಮಣೋಪ ಸ್ಪೃಶಾಮಿ || ೭ ||

ಅಹಮೇವ ವಾತ ಇವ ಪ್ರ ವಾ-
ಮ್ಯಾರಭಮಾಣಾ ಭುವನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ |
ಪರೋ ದಿವಾ ಪರ ಏನಾ ಪೃಥಿವ್ಯೈ-
ತಾವತೀ ಮಹಿನಾ ಸಂ ಬಭೂವ || ೮ ||

ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾತ:ಸ್ಮರಣಮ್

ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾತ:ಸ್ಮರಣಮ್ 

ಪ್ರಾತ: ಸ್ಮರಾಮಿ ಹೃದಿ ಸಂಸ್ಫುರದಾತ್ಮ ತತ್ವಂ |
ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖಂ ಪರಮ ಹಂಸಗತಿಂ ತುರೀಯಂ ||
ಯತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಜಾಗ್ರತ್ಸುಷುಪ್ತಿ ಮವೈತಿ ನಿತ್ಯಮ್ |
ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಕಲಮಹಂ ನ ಚ ಭೂತ ಸಂಘ: ||೧||

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಮನಸೋ ವಚಸಾವಗಮ್ಯಂ |
ವಾಚೋ ವಿಭಾಂತಿ ನಿಖಿಲಾ ಯದನುಗ್ರಹೇಣ ||
ಯನ್ನೇತಿ ನೇತಿ ವಚನೈರ್ನಿಗಮಾ ಅವೋಚು: |
ತಂ ದೇವ ದೇವ ಜಮುಚ್ಯುತ ಮಾಹುರಗ್ರ‍್ಯಂ ||೨||

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ತಮಸ: ಪರಮಾರ್ಕವರ್ಣಂ |
ಪೂರ್ಣಂ ಸನಾತನ ಪದಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಖ್ಯಂ ||
ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ ಜಗದೇಷಮಶೇಷಮೂರ್ತೌ |
ರಜ್ಜ್ವಾಂಭುಜಂಗಮಂ ಇವ ಪ್ರತಿಭಾಸಿತಂ ವೈ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಭಗವದ್ಪಾದ ವಿರಚಿತ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾತ:ಸ್ಮರಣಮ್ ||

ಸಪ್ತ ಶ್ಲೋಕೀ ಗೀತಾ

ಸಪ್ತ ಶ್ಲೋಕೀ ಗೀತಾ 

ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾಹರನ್ಮಾಮನುಸ್ಮರನ್ |
ಯ: ಪ್ರಯಾತಿ ತ್ಯಜನ್ ದೇಹಂ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್  ||೧||

ಸ್ಥಾನೇ ಹೃಷಿಕೇಶ ತವ ಪ್ರಕೀರ್ತ್ಯಾ ಜಗತ್ಪ್ರಹೃಷ್ಯತ್ಯನುರಾಜತೇ ಚ |
ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಭೀತಾನಿ ದಿಶೋ ಧವಂತಿ ಸರ್ವೇ ನಮಸ್ಯಂತಿ ಚ ಸಿದ್ಧಸಂಘಾ:  ||೨||

ಸರ್ವತ: ಪಾಣಿಪಾದಂ ತತ್ಸರ್ವತೋಕ್ಷಿ ಶಿರೋಮುಖಮ್ |
ಸರ್ವತ: ಶ್ರುತಿಮಲ್ಲೋಕೇ ಸರ್ವಮಾವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ  ||೩||

ವಿಂ ಪುರಾಣಮನುಶಾಸಿತಾರಮಣೋರಣೀಯಾಂ ಸಮನುಸ್ಮರೇದ್ಯ: |
ಸರ್ವಸ್ಯ ದಾತಾರಮಚಿಂತ್ಯರೂಪಮಾದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸ: ಪರಸ್ತಾತ್  ||೪||

ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಮಧ: ಶಾಖಮಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಯಮ್ |
ಛಂದಾಂಸಿ ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ ಯಸ್ತಂ ವೇದ ಸ ವೇದವಿತ್  ||೫||

ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಿ ಸನ್ನಿವಿಷೋ ಮತ್ತ: ಸ್ಮೃತಿರ್ಜ್ಞಾನಮಪೋಹನಂ ಚ |
ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಾಂತಕೃದ್ವೇದವಿದೇವ ಚಾಹಮ್  ||೬||

ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜೀ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು |
ಮಾಮೇವೈಷ್ಯಯುಕ್ತೈವಮಾತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣ:  ||೭||

|| ಇತಿ ಸಪ್ತಶ್ಲೋಕೀ ಗೀತಾ ||

ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವ ಶೀರ್ಷ

ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವ ಶೀರ್ಷ

ಓಂ ಭದ್ರಂಕರ್ಣೇರ್ಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ 
ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ 
ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಂಸಸ್ತನೂರ್ಭಿರ್ವ್ಯಶೇಮ 
ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ ||೧||

ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ 
ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ | 
ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್‌ಕ್ಷೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ 
ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು ||೨||

ಓಂ ತನ್ಮಾ ಅವತು। ತದ್ ವಕ್ತಾರಮವತು। 
ಅವತು ಮಾಮ್। ಅವತು ವಕ್ತಾರಮ್  ||೩||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ |

ಓಂ ನಮಸ್ತೆ ಗಣಪತಯೇ 
ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ತತ್ವಮಸಿ ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಕರ್ತಾಸಿ 
ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಧರ್ತಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಹರ್ತಾಸಿ 
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ 
ತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾದಾತ್ಮಾಸಿ ನಿತ್ಯಂ  ||೧||

ರಿತಂ ವಚ್ಮಿ ಸತ್ಯಂ ವಚ್ಮಿ ||೨||

ಅವ ತ್ವಂ ಮಾಮ ಅವ ವಕ್ತಾರಂ 
ಅವ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಅವ ದಾತಾರಂ 
ಅವ ಧಾತಾರಂ ಅವನುಚಾನಮವಶಿಶ್ಯಂ 
ಅವ ಪಶ್ಚತಾತ್ ಅವ ಪುರಸ್ತಾತ್ 
ಅವ ಉತ್ತರತಾತ್ ಅವ ದಕ್ಷಿಣತಾತ್ 
ಅವ ಚೋರ್ಧ್ವತಾತ್ ಅವ ಧರತಾತ್ 
ಶ್ರ್ವೊತಮಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಸಮನ್ತಾತ್ ||೩|| 

ತ್ವಂ ವಾನ್ಗ್ಮಯಸ್ತ್ವಂ ಚಿನ್ಮಯ 
ತ್ವಂ ಆನಂದ ಮಯಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯ 
ತ್ವಂ ಸಚಿದಾನಂದ ದ್ವಿತಿಯೋಸಿ 
ತ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ 
ತ್ವಂ ಜ್ನಾನಮಯೋವಿಜ್ಞಾನಮಯೋ ಸಿ ||೪|| 

ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತತ್ವೊ ಜಾಯತೇ
ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವತ್ ಸ್ತಿಷ್ಟತಿ 
ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿಲಯಮೇಸ್ಯತಿ 
ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ ಪ್ರತ್ಯೆತಿ 
ತ್ವಂ ಭೂಮಿ ರಾಪೋ ನಲೋ ನಿಲೋ ನಭಃ 
ತ್ವಂ ಚತ್ವಾರಿಂ ವಾಕ್ ಪದಾನಿ ||೫|| 

ತ್ವಂ ಗುಣ ತ್ರಯಾತೀತಃ 
ತ್ವಂ ದೇಹ ತ್ರಯಾತೀತಃ 
ತ್ವಂ ಕಾಲ ತ್ರಯಾತೀತಃ 
ತ್ವಂ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಾತೀತಃ 
ತ್ವಂ ಮೂಲಾಧಾರಾ ಸ್ಥಿತೋ ಸಿ ನಿತ್ಯಂ 
ತ್ವಂ ಶಕ್ತಿ ತ್ರಾಯಾತ್ಮಕಃ 
ತ್ವಂ ಯೋಗಿನೋ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ನಿತ್ಯಂ 
ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ರುದ್ರಸ್ತ್ವಂ ಅಗ್ನಿಸ್ತ್ವಂ ವಾಯುಸ್ತ್ವಂ ಸೂರ್ಯೋಸ್ತ್ವಂ ಚಂದ್ರಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ 
ಭೂ:ರ್ ಭುವಃ ಸ್ವೊರೊಂ ||೬|| 

ಗಣಾದಿಂ ಪೂರ್ವಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ವರ್ಣಾದಿಂ ತದ ನಂತರಂ 
ಅನುಸ್ವರ ಪರತರಃ ಅರ್ಧೆಂದು ಲಸಿತಂ 
ತಾರೆಣ ಋದ್ಧಂ ಏತತ್ ತವಮನುಸ್ವರೂಪಮ್ 
ಗಕರಃ ಪೂರ್ವರೂಪಂ ಆಕಾರೋ ಮಧ್ಯಮರೂಪಂ 
ಅನುಸ್ವಾರಸ್ಚಾನ್ತ್ಯರೂಪಂ ಬಿಂದುರುತ್ತರರೂಪಂ 
ನಾದಃ ಸಂಧಾನಂ ಸಂಹಿತಾಸಂಧಿ: 
ಸೈಷಾ ಗಣೇಶ ವಿದ್ಯಾ 
ಗಣಕ ಋಷಿ: 
ನಿಚ್ರುದ್ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ 
ಗಣಪತಿರ್ ದೇವತಾ 
ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ||೭|| 

ಏಕ ದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ 
ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ||೮|| 

ಏಕ ದಂತಂ ಚತುರ ಹಸ್ತಂ ಪಾಶಮಂಕುಶ ಧಾರಿಣಂ 
ರದಂ ಚ ವರದಂ ಹಸ್ತೈರ್ ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಮೂಷಕ ಧ್ವಜಂ 
ರಕ್ತಂ ಲಂಬೋದರಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಕಂ ರಕ್ತ ವಾಸಸಂ 
ರಕ್ತಂ ಗಂಧನುಲಿಪ್ತಾನ್ಗಂ ರಕ್ತ ಪುಷ್ಪೈಹಿ ಸುಪೂಜಿತಮ್ 
ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಿನಂ ದೇವಂ ಜಗತ್ಕಾರಣಮಚ್ಯುತಂ 
ಆವಿರ್ ಭೂತಂ ಚ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೋ ಪ್ರಕೃತೈಹಿ ಪುರುಷಾತ್ ಪರಂ 
ಏವಂ ಧ್ಯಾಯತಿ ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಯೋಗಿ ಯೋಗಿನಾಂ ವರಃ ||೯|| 

ನಮೋ ವ್ರಾತಪತಯೇ 
ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ 
ನಮಃ ಪ್ರಮಥ ಪತಯೇ 
ನಮಸ್ತೆ: ಸ್ತು ಲಮ್ಬೋದರಾಯ ಏಕದಂತಾಯ ವಿಘ್ನನಾಷಿನೆ ಶಿವ ಸುತಾಯ 
ಶ್ರೀ ವರದ ಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ||೧೦||   


ಫಲ ಶ್ರುತಿ: 


ಏತದ್ ಅಥರ್ವಶಿರ್ಶಂ ಯೋ ಧೀತೆ ಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ 
ಸ ಸರ್ವತಃ ಸುಖಮೇಧತೆ ಸ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೈ: ನ ಬಾಧ್ಯತೆ 
ಸ ಪಂಚ ಮಹಾಪಾಪಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ ಸಾಯಮಧೀಯಾನೋ ದಿವಸ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ 
ಪ್ರಾತರ್ಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ 
ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಯುನ್ಜಾನೋ ಅಪಾಪೋ ಭವತಿ 
ಸರ್ವತ್ರಾಧೀಯಾನೋಪವಿಘ್ನೋ ಭವತಿ 
ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಂ ಚ ವಿಧಂತಿ 
ಇದಂ ಅಥರ್ವಶಿರ್ಷಮಶಿಶ್ಯಾಯ ನ ದೇಯಂ 
ಯೋ ಯದಿ: ಮೊಹಾದ್ಸ್ಯತಿ ಸ ಪಾಪಿಯಾನ್ ಭವತಿ 
ಸಹಸ್ರವರ್ತನತ್ ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಮಧೀತೆ ತಂ ತಮನೇನ ಸಾಧಯೇತ್ 
ಅನೇನ ಗಣಪತಿಂ ಅಭಿಶಿನ್ಚತಿ ಸ ವಾಗ್ಮೀ ಭವತಿ 
ಚತುರ್ಥ್ಯಾ ಅನಶ್ರನ್ ಜಪತಿ ಸ ವಿದ್ಯವಾನ್ ಭವತಿ 
ಇತ್ಯಥರ್ವಣ ವಾಕ್ಯಂ 
ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾವರಣ ವಿದ್ಯಾತ್ 
ನ ಬಿಭೇತಿ ಕದಾಚನೇತಿ 
ಯೋ ದೂವಾನ್ಕುರೈರ್ ಯಜತಿ ಸ ವೈಶ್ರವನೋಪಮೋ ಭವತಿ 
ಯೋ ಲಜೈರ್ ಯಜತಿ ಸ ಯಶೋವಾನ್ ಭವತಿ 
ಸ ಮೇಧಾವಾನ್ ಭವತಿ 
ಯೋ ಮೋದಕ ಸಹಸ್ರೇಣ ಯಜತಿ 
ಸ ವಾಂಚಿತಫಲಮ್ವಾಪ್ನೋತಿ 
ಯಃ ಸಾಜ್ಯಸಮಿದ್ಭಿರ್ಯಜತಿ ಸ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ 
ಸ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಅಷ್ಟೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಸಮ್ಯಗ್ ಗ್ರಾಹಯಿತ್ವಾ ಸೂರ್ಯ ವರ್ಚಸ್ವಿ ಭವತಿ 
ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹೆ ಮಹಾನದ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿಮಾ ಸನ್ನಿಧೋ ವಾ ಜಪ್ತ್ವಾ ಸಿದ್ಧ ಮಂತ್ರೋ ಭವತಿ 
ಮಹಾ ವಿಘ್ನಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ 
ಮಹಾ ದೋಷಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ 
ಮಹಾ ಪಾಪಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ 
ಸ ಸರ್ವವಿದ್ ಭವತಿ ಸ ಸರ್ವವಿದ್ ಭವತಿ 
ಯ ಏವಂ ವೇದ ಇತಿ ಉಪನಿಷತ್  ||